Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Kuipers Media, gevestigd en kantoorhoudende te Assen  (9401 HZ) aan de Brinkstraat 69.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
Opdrachtgever: de (rechts)persoon, waarmee Kuipers Media de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst: de overeenkomst, hoe dan ook genaamd, tussen Kuipers Media en Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten door Kuipers Media gedaan of aangegaan. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kuipers Media zijn aanvaard. Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Kuipers Media mag uitgaan.
De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, zoals vracht-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk hiervan wordt afgeweken. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden Kuipers Media niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Alle aanbiedingen worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de aanbieding anders vermeldt. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kuipers Media niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3: Adviezen
Door Kuipers Media verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

Artikel 4: Overeenkomsten
Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Kuipers Media. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Kuipers Media, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst. Een door Kuipers Media toegezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.
Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Kuipers Media binden deze laatste niet voor zover die niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
Kuipers Media zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kuipers Media het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door derden, het een en ander onverminderd hetgeen tussen partijen is overeengekomen, waaronder de inhoud van deze Voorwaarden.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kuipers Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kuipers Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan Kuipers Media zijn verstrekt, heeft Kuipers Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever vrijwaart Kuipers Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

De Overeenkomst tussen Kuipers Media en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van de bepaalde werkzaamheden en/of leveringen een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de Opdrachtgever Kuipers Media schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Kuipers Media niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Kuipers Media bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet bekend waren, heeft Kuipers Media het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de wijziging binnen zeven dagen na het wijzigen van de inhoud van de Overeenkomst te weigeren, waarna de Overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden. De Opdrachtgever is verplicht Kuipers Media schriftelijk van haar weigering op de hoogte te stellen.

Daarnaast heeft Kuipers Media het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van Kuipers Media liggen, alles zowel in het bedrijf van Kuipers Media als bij derden, waarvan Kuipers Media gebruikt maakt, evenals bij de opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Kuipers Media ontstaan.

Als Kuipers Media haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Kuipers Media is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Kuipers Media, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Kuipers Media verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

De navolgende beperkingen dienen daarbij in acht te worden genomen:
– niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
– Kuipers Media is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan materialen waarmee wordt gewerkt;
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Kuipers Media niet aansprakelijk;
– de door Kuipers Media te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade en zal nimmer de hoogte van het gefactureerde bedrag overtreffen;
– uitgesloten is schade voortkomend uit beëindiging van de Overeenkomst door Kuipers Media op grond van artikel 8.8;
– eventuele schade, geleden ten gevolge van verhaal door derden op de opdrachtgever, komt in ieder geval nimmer voor vergoeding in aanmerking.

De Opdrachtgever vrijwaart Kuipers Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Indien Opdrachtgever aan Kuipers Media informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 8: Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is enige aftrek of korting toe te passen.

Kuipers Media is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, dan wel betaling te verlangen van een gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdracht.
Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Kuipers Media te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen de onder artikel 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Kuipers Media is alsdan gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,5 % per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt) over de hoofdsom vermeerderd met incassokosten, over de periode dat Opdrachtgever in gebreke is het factuurbedrag te voldoen tot het moment van voldoening van het gehele bedrag, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

Kuipers Media is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van Opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Kuipers Media zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 75,00. Uit het enkele feit dat Kuipers Media de hulp van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Kuipers Media het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

Kuipers Media heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in mindering op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdig en/of volledige betaling, is Kuipers Media gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Opdrachtgever zal vanaf dat moment geen aanspraak meer kunnen maken op nakoming van haar verplichtingen door Kuipers Media uit hoofde van de Overeenkomst, noch zal Opdrachtgever aanspraak kunnen maken op vergoeding van eventuele door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit de beëindiging.

Artikel 9: Reclame of klachten
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen na aflevering bij Kuipers Media schriftelijk heeft geprotesteerd onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Kuipers Media te zijn ingediend.
Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Kuipers Media niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Kuipers Media geleverde of nog te leveren zaken.

Kuipers Media blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang Opdrachtgever de vorderingen van Kuipers Media ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald.

Kuipers Media blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichte werkzaamheden niet betaald heeft en zolang Opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vordering ter zake van boete, rente en kosten.

Artikel 11: Opzegging
Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met een inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders overeengekomen.
Indien de overdracht van de werkzaamheden door Kuipers Media extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding
Kuipers Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen niet (volledig) nakomt;
– Na het sluiten van de Overeenkomst Kuipers Media ter kennis gekomen omstandigheden geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, althans voor zover de tekortkoming de opschorting, dan wel ontbinding rechtvaardigt;
– Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

Voorts is Kuipers Media bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk, dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens Opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Kuipers Media richt, zal hij te allen tijden eerst Kuipers Media schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

De Overeenkomst wordt in ieder geval ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Kuipers Media instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Kuipers Media verrichte prestaties en heeft Kuipers Media onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kuipers Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kuipers Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Kuipers Media haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Kuipers Media behoudt steeds het recht schadevergoeding te vergoeden.

Artikel 13: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een vertrouwelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kuipers Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Kuipers Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kuipers Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Kuipers Media zich de rechten en bevoegdheden voor, die Kuipers Media op grond van de Auteurswet toekomen.

Alle door Kuipers Media verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorgaande uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Kuipers Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of gewijzigd, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Met betrekking tot door Kuipers Media geleverde en toegepaste software etc., welke niet door Kuipers Media vervaardigd is, zal de Opdrachtgever de rechten en bevoegdheden van de producenten respecteren en volledig nakomen.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan beeldmerken, die door Kuipers Media zijn bedacht, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Kuipers Media, te veranderen. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel zal Opdrachtgever aan Kuipers Media een terstond opeisbare niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt dertig procent van het factuurbedrag betrekking hebbende op het betreffende beeldmerk, voor iedere aangebrachte wijziging en per overtreding, alsook voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Kuipers Media tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 16: Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 56758243